Co to jest sprzedaż bezpośrednia (SB) ?

 

Wybagrodzenie pokrywa wyłacznie sprzedający !!!

Jeśli przy ofercie jest ten znaczek oznacza to że kupujący nie płaci wynagrodzenia pośrednika. 

 

REGULAMIN PROMOCJI

"0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO"


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady skorzystania z promocji "0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO" ("Promocja") organizowanej przez Grupę WGN skupiającą WGN - Nieruchomości Sp. z o.o., Wrocławską Giełdę Nieruchomości i biura- oddziały franczyzowe WGN (dalej: "WGN").


II.    ZASADY PROMOCJI

1.   Promocja dotyczy ofert znajdujących się w bazie ofert WGN.

2.   Promocją objęte są oferty nieruchomości opatrzone symbolem "0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO".

3.   Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie adresu oglądanej nieruchomości oraz przekazanie WGN danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Każda osoba biorąca udział w Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.   Osoba zainteresowana zakupem nieruchomości i skorzystaniem z Promocjinie ma obowiązku podpisywania umowy pośrednictwa.

5.   W ramach Promocji, prowizję należną WGN w całości pokrywa strona sprzedająca nieruchomość. Kupujący nabywa nieruchomość włączoną do Promocji bez uiszczenia prowizji.

6.   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że WGN w ramach Promocji działa wyłącznie w imieniu i na rzecz strony sprzedającej.

 

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W przypadku, gdy osoba zainteresowana zakupem nieruchomości  nie znajdzie w ramach Promocji oferty odpowiadającej jej oczekiwaniom, to osoba ta będzie mogła skorzystać z usług pośrednictwa świadczonych przez WGN a obejmujących wyszukanie oferty na rynku według określonych kryteriów, doradztwo oraz pomoc organizacyjno - prawną za zapłatą wynagrodzenia, na warunkach określonych w odrębnie zawartej umowie.

 

 IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   WGN zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do Promocji.

2.   Każda osoba zainteresowana udziałem w Promocji zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami Promocji przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

3.   Z Regulaminem Promocji można zapoznać się w siedzibie WGN. Regulamin Promocji znajduje się również na stronie internetowej www.wgn.nieruchomosci.pl.

4.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.